Damstede homepage
Brief vertrek rector R.Kuiken Bericht geplaatst op: 15-11-2012

Aan: ouders en leerlingen van Damstede

Amsterdam,  12 november 2012

Geachte ouders, beste leerlingen,

Na een jaar vol organisatorische en financiële verwikkelingen is op 1 augustus jl. een streep gezet onder de Amarantis Onderwijsgroep. Daarmee kwam een eind aan een spannende periode waarbij regelmatig allerlei berichten in de pers verschenen over het al dan niet voortbestaan. Uiteindelijk is besloten Amarantis op te delen in verschillende onderdelen.

Op 1 augustus zijn de VO-scholen in onze regio samen verder gegaan onder de naam ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Zaandam en Amsterdam. De scholen van ZAAM voldoen aan de kwaliteitsnormen van de inspectie en hebben gezamenlijk een stabiele leerlingpopulatie. Zij geven daarmee de nieuwe onderwijsgroep een gezonde basis. In de komende tijd zullen nog vele regelingen uit de vorige periode aangepast moeten worden, reserves opgebouwd worden en nieuwe plannen zullen vorm moeten krijgen.

Om leiding te geven aan dit proces is door de Raad van Toezicht een College van Bestuur benoemd. Voor de zomervakantie was mevrouw Zeldenthuis-Steenvoorden al bereid gevonden plaats te nemen in het CvB en afgelopen week is ondergetekende aangesteld als lid van dit College, hetgeen  betekent dat ik Damstede als rector ga verlaten.

In de afgelopen jaren hebben we aan vele onderwerpen en beleidsterreinen gewerkt om Damstede een goede school te laten zijn voor leerlingen, ouders en medewerkers. Daar heb ik met veel plezier en energie mijn bijdrage aan geleverd. Voor mij ligt nu de uitdaging om in het College van Bestuur, in de voor ons liggende jaren, de omstandigheden te creëren waarin de verschillende scholen binnen ZAAM zich verder kunnen ontplooien.

De komende maanden zal de procedure om de opvolging te regelen doorlopen worden. Gedurende die periode blijf ik verantwoordelijk voor de school. Daarna zal mijn zorg voor Damstede niet minder zijn, maar zal dat op meer afstand en op een andere wijze vorm krijgen.

U wordt vanzelfsprekend op de hoogte gehouden over de komende ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Redmer Kuiken,

rector Damstede


Terug